INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Endodoncia II: Reendodontická terapia
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Pozvaný špecialista
Počet účastníkov: 8
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 400,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.
  Náplò školenia:
Školenie je urèené pre lekárov špecializujúcich sa na endododonciu a je zamerané na riešenie rôznych komplikácii, ktoré sa môžu vyskytnú poèas endodontického ošetrenia alebo po ošetrení.
Teoretická èas
Plán opakovanej lieèby
- extrakcia/implant?
- ortográdna lieèba?
- retrográdna lieèba?
Výhody zväèšenia – lupy/mikroskop
Odstránenie rôznych typov koruniek
Odstránenie rôznych typov èapov
- liateho èapu (použitie systému na odstraòovanie èapov),
- odstránenie aktívneho èapu – šrúba,
- odstránenie èapu zo sklenených vlákien,
Odstránenie starého vyplòového materiálu:
- gutaperèa
- rôzne typy cementov
- strieborné èapy
- pasty
- použitie rozpúšadla – kde, kedy, ako
Odstránenie zalomených inštrumentov
- špeciálne ultrazvukové koncovky, IRS systém
Opravy perforácií v stene koreòového kanála
Uvedené postupy budú demonštrované bohatou foto a video dokumentáciou zhotovenou pod mikroskopom.
Praktická èas:
Každý úèastník dostane k dispozícii extrahovaný zub vyplnený rôznymi typmi výplòových materiálov, na ktorých má možnos vyskúša si odstránenie starých koreòových výplní s použitím systémom reendo Protaper, možnos vyskúša si prácu pod mikroskopom, použitie materiálu Pro root MTA na opravu perforácií.
     

zobraziť všetky