INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Protetika I: Protetická preparácia na schodík; brúsenie, odtláèanie, ochranné korunky
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: 8 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 350,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

  Náplò školenia:
Cie¾om školenia je oboznámi úèastníkov s problematikou preparácie pilierov na schodík, ktorá sa v súèasnosti vyžaduje pre väèšinu prípadovov ošetrenia fixnou náhradou. Nové materiály a technológie zhotovenia fixných náhrad (napr. VITA In-Ceram alebo použitie “schultermassen” pri kovokeramike) poskytujú obrovské možnosti dokonalej estetiky, naproti tomu však zvyšujú nároky na presnos vo všetkých fázach ošetrenia. Nako¾ko teoreticky je celý problém väèšine zubných lekárov dobre známy, hlavný dôraz sa kladie na praktickú èas, ktorá lepšie odhalí parciálne problémy pri preparácii a odtláèaní. Úèastníci si prakticky odskúšajú brúsenie, zavedenie retrakènej nite, odtláèanie rôznymi technikami a zhotovenie ochrannej korunky razidlovou metódou. Malý poèet úèastníkov umožòuje celý seminár vies v podobe diskusie, pri ktorej prednášajúci teoreticky aj prakticky prezentuje svoje skúsenosti a konfrontuje ich so skúsenosami a poznatkami úèastníkov školenia. Každý úèastník si po teoretickej èasti môže preparáciu, odtláèanie aj zhotovenie ochrannej korunky prakticky vyskúša na fantómových hlavách. K tomu slúžia 4 pracoviská s fantómovými hlavami.
 
Každý úèastník obdrží sadu vrtákov, ktorú použije v praktickej èasti a ktorá mu po skonèení školenia zostáva. Sada obsahuje nasledovné vrtáky: gulièka, kalibraèný vrták, “palcát” (na žuvacie plôšky) 2 x špièka (väèšia, menšia), torpédo, valec zaoblený, plamienok, valec hranatý. Sadu zostavil pre potreby školenia MUDr.Jandzík

 

zobraziť všetky