INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Protetika II: Preparácia a úprava koreòa zubu pod axiálny zásuvný spoj
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: 8 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 350,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

  Náplò školenia:
Náplòou školenia je oboznámi úèastníkov s problematikou preparácie na koreòovú inlay pre axiálny zásuvný spoj, s cie¾mi a možnosami ošetrenia axiálnymi zásuvnými spojmi a hybridnou protézou ako aj zásadami správnej starostlivosti o zásuvné spoje. V úvodnej prednáške sa úèastníci oboznámia s predpokladmi a podmienkami tohto typu ošetrenia, odporúèaným postupom preparácie krok za krokom, potrebným inštrumentáriom ako aj dokonèením ošetrenia (skúška, cementovanie, zhotovenie hybridnej protézy). Ïalej sa prednáška zaoberá neskoršou rebazáciou protézy, údržbou zásuvných spojov a správnym èistením zo strany pacienta. Súèasou prednášky je aj prezentácia množstva vlastných prác s poukázaním na niektoré detaily práce. V praktickej èasti si úèastníci na modeloch reprezentujúcich stav po ukonèení endodontického ošetrenia prakticky vyskúšajú dekapitáciu, preparáciu na koreòovú inlay s kalibráciou koreòového kanálika pre èap na odtláèanie a zhotovenie odtlaèku preparácie v individuálnej odtlaèkovej lyžici. Slúžia k tomu 4 pracoviská s fantómovými hlavami a dentálnymi simulátormi.
 
Každý úèastník obdrží sadu nástrojov, ktorú použije v praktickej èasti a ktorá mu po skonèení školenia zostáva. Sada obsahuje nasledovné nástroje: 2x valec diamantový, diamantový kuželovitý vrták na úpravu okraja koreòa, kalibraèný vrták ALPHADENT žltý, èapy na odtláèanie, vypálite¾né èapy, LENTULO, individuálna odtlaèková lyžica. Sadu zostavil pre potreby školenia MUDr.Jandzík

 

zobraziť všetky