INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Protetika III: Preparácia na schodík - pokraèovací kurz
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: max. 4 úèastníci
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 350,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

  Náplò školenia:
Cvièenie nadväzuje na školenie Protetika I: Protetická preparácia na schodík; brúsenie, odtláèanie, ochranné korunky. Školenie pozostáva z praktickej ukážky a cca 4 hodín praktickej práce na fantómoch. Každý úèastník napreparuje tri zuby pod 5-èlenný mostík. Obsahom školenia je:

- Schodíková preparácia vo frontálnom a distálnom úseku s dôrazom na zachovanie paralelity pilierov pri prechode z frontálneho do distálneho úseku.
- Preparácia schodíka na živých, màtvych alebo deštruovaných zuboch.
- Rôzne typy schodíkovej preparácie
- Odtláèacie techniky a odtlaèkové materiály, odtlaèky bez bublín
- Devitalizova alebo nedevitalizova - pooperaèná citlivos, vitalita
- Zhotovenie definitívneho odtlaèku a doèasného mostíka.
- Celková estetika zubnej náhrady, zaèlenenie rekonštrukcie, správna artikulácia a funkènos rekonštrukcie, estetika mäkkých tkanív.
 
Každý úèastník obdrží sadu vrtákov, ktorú použije v praktickej èasti a ktorá mu po skonèení školenia zostáva. Sada obsahuje nasledovné vrtáky: gulièka, kalibraèný vrták, “palcát” (na žuvacie plôšky) 2 x špièka (väèšia, menšia), torpédo, valec zaoblený, plamienok, valec hranatý, jemný valec, jemná špièka. Sadu zostavil pre potreby školenia MUDr.Jandzík

 

zobraziť všetky