INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Koferdam rýchlo a jednoducho
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1/2 dòa
Cena: 150,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

  Náplò školenia:
Úèastníci sa oboznámia s použitím koferdamu pri rôznych typoch ošetrenia: adhezívne techniky, endodoncia, subgingiválne rekonštrukcie, ako pri práci s koferdamom použi držiak rtg filmu, odsávaèku a pod. Úèastníci ïalej dostanú informáciu o potrebnom inštrumentáriu: aké typy spôn existujú a ktoré sú naozaj potrebné (jednooblúkové dvojoblúkové; s retenèným úèinkom, s retrakèným úèinkom; bezkrídlové, s krídelkami) aké existujú izolaèné blany, napínacie rámy a ïalšie inštrumentárium. Po úvodnej prednáške školite¾ prakticky predvedie prácu s koferdamom a rôzne techniky násadzania a fixovania koferdamu, tak aby úèinne izoloval, neprekážal pri ošetrení a nezabral lekárovi ve¾a èasu. Následne si každý úèastník prácu s koferdamom prakticky vyskúša na fantómových hlavách. Úèastník školenia si v praktickej èasti môže vysúša rôzne typy spôn, izolaèných blán a napínacích rámov. Úèastníci si môžu vyskúša prásu s klasickým koferdamom (rámik + blana) aj s anatomicky tvarovaným koferdamom (napr. OptiDam)
     

zobraziť všetky