INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Tvárový oblúk a individuálny artikulátor
Zameranie: Zubní lekári a zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Pavel Metelka, DiS.
Počet účastníkov: 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 150 €
Kredity: len zubní technici 8 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

 

  Náplò školenia:
Náplòou školenia je prezentova problematiku prenosu individuálnych dát lebky a žuvacieho aparátu pacienta do artikulaèného prístroja a ich využitie v praxi. Úvodná prednáška sa zaoberá základnými pojmami z gnatológie, popisom artikulaèných prístrojov (arcon vs. non-arcon, priemerný vs. individuálny) použitím tvárového oblúka a artikulátora pri ošetreniach konvenène alebo CAD/CAM postupom fixnou alebo snímacou náhradou.
V praktickej èasti si každý úèastník vyskúša prácu s tvárovým oblúkom a artikulátorom. Pracova môžu na fantómových hlavách alebo úèastníci kurzu vzájomne medzi sebou (zároveò tak majú možnos vyskúša si pozíciu pacienta aj ošetrujúceho). Na školení je prakticky prezentovaný celý postup od zaregistrovania dát pacienta, až po zasadrovanie modelov a odèítanie individuálnych hodnôt pacienta v artikulátore. Prípadné nejasnosti môžu úèastníci prediskutova so školite¾om. Na školení sa zároveò prezentuje koncept Model managementu na odstránenie predèasných kontaktov a artikulaèných prekážok ako aj využitie artikulátora pri CAD/CAM výrobe protetických náhrad a použitie rôznych pomôcok na klasické stavanie celkových protéz.
     

zobraziť všetky