INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Kovokeramika VITA VM13 - majstrovský kurz
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: z.t.Renato Carretti, Švajèiarsko
Počet účastníkov: max. 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 2 dni
Cena: Bude urèena v krátkej dobe
Kredity: 15 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

  Náplò školenia:
Predmetom kurzu je zhotovenie 2 zubov (horných jednotiek), prièom jeden zo zubov je zhotovený pod¾a živej predlohy - zub niektorého z úèastníkov kurzu. Rôznym vrstvením opáknych, translucentných a transparentných hmôt sa pritom dosahuje mladistvého alebo staršieho vzh¾adu zubu. Súèasne sa prezentuje použitie širokej škály efektných hmôt sady PROFESSIONAL KIT ako aj hmôt AKZENT a INTERNO na vytváranie rôznych “chameleón” efektov, škvàn, prasklín a drobných anomálii, ktoré umožnia lepšie zaèleni rekonštrukciu.  
Úèastníci sa zaoberajú správnym výberom a kontrolou výsledného odtieòa pomocou prístroja na meranie farieb VITA Easyshade Compact ako aj prácou so vzorníkom 3D-MASTER a vzorníkov sady PROFESSIONAL KIT, èo je zvl᚝ dôležité u vysoko estitických prác, ktoré je možné bez problémov zaèleni do prirodzeného zuboradia. Významným estetickým prvkom pri kovokeramických prácach je používanie hmôt MARGIN (alebo Schultermassen), ktoré zamedzujú vytváraniu šedých tieòov a sfarbovaniu gigívy. Ich použitie však nie je možné všade a dajú sa spracova viacerými spôsobmi. Úèastníci sa ïalej oboznámia s nanášaním opakeru pomocou systému SPRAY-ON, ukladaním efektných hmôt sady PRPFESSIONAL KIT, podfarbovacích hmôt VITA INTERNO a VITA AKZENT,
Úèastník sa môže rozhodnú èi bude pracova s keramikou VM13 alebo VMK Master.
!!! Dôležitá poznámka: v cene školenia nie sú modely. Každému úèastníkovi zašleme sadrové modely zuboradia ktoré je potrebné dorobi (osadi èapy, vylia podstavu, rozseparova, obrúsi atï.) a zhotovi si konštrukcie. V prípade záujmu si modely môže úèastník zakúpi u nás o èom nás musí dopredu informova. Cena za všetky štyri konštrukcie je 60,-  €

 

     

zobraziť všetky