INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Model management
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Mgr.Andrej Lukáš
Počet účastníkov: Max. 10
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 90,- €
Kredity: 8 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny. 

  Náplò školenia:
Predmetom školenia je výroba presného deleného modelu, jeho anyláza a úprava takým spôsobom, aby bolo možné zhotovi fixnú prácu bez predèasných kontaktov a potreby dobrusovania v ústach pacienta. Model management je systematický postup, ktorý umožòuje eliminova expanziu sadry a zoh¾adòuje prenos dát z priestorovo flexibilného žuvacieho aparátu pacienta na sadrové modely. Každý úèastník na školení dostate odtlaèok hornej a dolnej èe¾uste a zhryzový registrát. Následne si vyleje odtlaèky a pomocou systému Giroform zhotoví delené modely hornej a dolnej èe¾uste. Systém Giroform umožòuje ve¾mi rýchlu a presnú výrobu deleného modelu prièom eliminuje expanziu sadry. Ïalším krokom je správne zasadrovanie modelov do artikulátora s použitím zhryzového registrátu. Analýzou modelov v artikulátore sa odstránia predèasné kontakty a nastaví sa správna výška oklúzie. Výsledkom je presný model umožòujúci zhotovi fixnú prácu s minimálnou potrebou doartikulovania v ústach pacienta. Úèastníci si vyskúšajú prácu so systémom Giroform a artikulátormi Artex a Protar.
     

zobraziť všetky