INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Keramický systém GC Initial; GC Initial IQ + Lustre Pastes
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Mgr.Peter Rebroš
Počet účastníkov: Max. 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 70,- €
Kredity: 8 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

  1-dòový praktický kurz pre zubných technikov. Predmetom kurzu je zhotovenie samostatnej korunky z keramiky GC Initial IQ a použitie 3D dofarbovacieho systému na keramiku - Lustre Pastes. Keramika GC Initial IQ umožòuje pracova ve¾mi efektívne a úsporne. Systém pracuje s konceptom „one body“, pri ktorom sa na kovovú konštrukcia nanáša len jedna hmota do plného anantomického tvaru. Koneèný odtieò a „håbka“ sa dosiahne nanášaním 3D farieb Lustre Pastes. 
     

zobraziť všetky