INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Moderná endodoncia; Jednonástrojová endodoncia s nástrojmi WaveOne
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Michal Alexejenko
Počet účastníkov: max. 12
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 150,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.
 

 

1-dòové praktické školenie pre zubných lekárov. Školenie pozostáva          z úvodnej prednášky a praktickej èasti. Náplòou úvodnej prednášky je preparácia prístupovej kavity, vyplachovacie roztoky, tvarovanie a èistenie koreòových kanálikov, použitie nástrojov WaveOne, Protaper, PathFile, koreòové výplòové hmoty, apexlokátor, použitie ultrazvuku v endodoncii, špecializované endodontické motory. Súèasou prednášky je aj predvedenie  strojovej preparácie koreòových kanálikov pod mikroskopom s projekciou na plátno a prezentácia praktických skúseností a množstva zaujímavých prípadov z ambulancie prednášate¾a.

V praktickej èasti si každý úèastník na modeloch resp. extrahovaných zuboch prakticky vyskúša prácu s nástrojmi WaveOne využívajúcimi reciprokaèný pohyb a plnenie koreòových kanálikov obturátormi Thermafil.


Dôležitý pokyn: Na školenie si úèastník musí prinies extrahovaný zub        s vypreparovanou prístupovou kavitou.

 

 

    Každý úèastník obdrží sadu nástrojov WaveOne a pomôcok v celkovej  cene cca. 60,- €, ktorú použije v praktickej èasti.

zobraziť všetky