INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Estetické keramické rekonštrukcie pod¾a prírody
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Renato Carretti, Èenìk Neruda
Počet účastníkov: max. 10
Dĺžka trvania: 2 dni
Cena: 160,- €
Kredity: 14
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

2-dòový praktický kurz pre zubných technikov zameraný na použitie keramikých hmôt VITA VM13 a VITA VM9. Predmetom kurzu je zhotovenie 2 zubov (horných jednotiek) - jeden zub z kovokeramiky VM13 a druhý zub na zirkónovú konštrukciu z materiálu VM9. Zuby je v prípade záujmu možné zhotovi pod¾a živej predlohy - zub niektorého z úèastníkov kurzu.
Rôznym vrstvením opáknych, translucentných a transparentných hmôt sa pritom dosahuje mladistvého alebo staršieho vzh¾adu zubu. Súèasne bude prezentované použitie širokej škály efektných hmôt sady PROFESSIONAL KIT ako aj hmôt AKZENT PLUS a INTERNO na vytváranie prirodzených efektov (škvàn, prasklín a drobných anomálii), ktoré umožnia lepšie zaèleni rekonštrukciu.

zobraziť všetky