INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

Zobraziť
Názov školenia: Endodoncia I: Preparácia a obturácia koreňových kanálikov
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Pozvaný špecialista
Počet účastníkov: 12
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 300 €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

obrazok_endo_I2   Náplň školenia:
Teoretická časť:
Choroby zubnej drene diagnóza:
- liečba (prvá pomoc)
- manažment bolesti u pulpitického zuba
- manažment bolesti pulpu-perio zuba
- indikácia a kontraindikácia liečby: analýza správneho plánu endodotickej liečby
- ošetrenie v jednej alebo viacerých návštevách
Postup opracovania koreňového kanálika v krokoch:
Správna prístupová kavita (– ako nájsť mb kanál u hornej šestky)
- dostavba pred endodonciou
- odstránenie stropu pulpálnej dutiny
- použitie ultrazvuku pri hľadaní vchodov do koreňových kanálikov
- ako zachovať kresbu na dne pulpálnej dutiny
Crown-down (od korunky ku koreňu) technika opracovania kanálov
- preparácia koronárnej, strednej a apikálnej tretiny krok po kroku, anatomické opracovanie koreňového kanálika
Určenie pracovnej dåžky – použitie apexlokátora vs. meracie RTG snímky
Správne použitie ni-ti inštrumentov Protaper krok po kroku, ako znížiť riziko fraktúry koreňového inštrumentu.
Vyčistenie a dezinfekcia koreňového kanálika - vyplachovacie roztoky
Plnenie koreňového kanálika obturátoromi Protaper alebo systémom Thermafil
Uvedené postupy budú demonštrované bohatou foto a video dokumentáciou zhotovenou pod mikroskopom.
Praktická časť
Prebieha na plastových modeloch a extrahovaných zuboch.
Plastový model – demonštrácia systému práce s inštrumentami profinder a protaper, názorné vysvetlenie mechanizmu účinku jednotlivých nástrojov systému protaper – alebo ako predísť fraktúre koreňových inštrumentov, princíp práce s endodontickým mikromotorom.
Extrahované zuby – sprístupnenie pulpálnej dutiny, správne opracovanie koronárnej tretiny koreňového kanála, spriechodnenie koreňového kanála, stanovenie pracovnej dĺžky pomocou apexlokátora, možná verifikácia pomocou RVG (k dispozícii) opracovanie koreňového kanála systémom protaper, vyplnenie koreňového kanála obturátormi Protaper alebo systémom Thermafil.
obrazok_endo_sada  
Každý účastník obdrží sadu materiálu, ktorú použije v praktickej časti a ktorá mu po skončení školenia zostáva. Sada obsahuje: komplet sekvenciu nástrojov Protaper, ihlu na vyplachovanie kanálika Max-I-Probe, vzorku materiálu Glyde, striekačku, 4 nástroje K-file, papierové čapy, pinzetu, 2 cvičné modely koreňového kanálika, návod na použitie. 

Názov školenia: Endodoncia II: Reendodontická terapia
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Pozvaný špecialista
Počet účastníkov: 8
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 400,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

  Náplò školenia:
Školenie je urèené pre lekárov špecializujúcich sa na endododonciu a je zamerané na riešenie rôznych komplikácii, ktoré sa môžu vyskytnú poèas endodontického ošetrenia alebo po ošetrení.
Teoretická èas
Plán opakovanej lieèby
- extrakcia/implant?
- ortográdna lieèba?
- retrográdna lieèba?
Výhody zväèšenia – lupy/mikroskop
Odstránenie rôznych typov koruniek
Odstránenie rôznych typov èapov
- liateho èapu (použitie systému na odstraòovanie èapov),
- odstránenie aktívneho èapu – šrúba,
- odstránenie èapu zo sklenených vlákien,
Odstránenie starého vyplòového materiálu:
- gutaperèa
- rôzne typy cementov
- strieborné èapy
- pasty
- použitie rozpúšadla – kde, kedy, ako
Odstránenie zalomených inštrumentov
- špeciálne ultrazvukové koncovky, IRS systém
Opravy perforácií v stene koreòového kanála
Uvedené postupy budú demonštrované bohatou foto a video dokumentáciou zhotovenou pod mikroskopom.
Praktická èas:
Každý úèastník dostane k dispozícii extrahovaný zub vyplnený rôznymi typmi výplòových materiálov, na ktorých má možnos vyskúša si odstránenie starých koreòových výplní s použitím systémom reendo Protaper, možnos vyskúša si prácu pod mikroskopom, použitie materiálu Pro root MTA na opravu perforácií.
     

Názov školenia: Protetika I: Protetická preparácia na schodík; brúsenie, odtláèanie, ochranné korunky
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: 8 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 350,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

  Náplò školenia:
Cie¾om školenia je oboznámi úèastníkov s problematikou preparácie pilierov na schodík, ktorá sa v súèasnosti vyžaduje pre väèšinu prípadovov ošetrenia fixnou náhradou. Nové materiály a technológie zhotovenia fixných náhrad (napr. VITA In-Ceram alebo použitie “schultermassen” pri kovokeramike) poskytujú obrovské možnosti dokonalej estetiky, naproti tomu však zvyšujú nároky na presnos vo všetkých fázach ošetrenia. Nako¾ko teoreticky je celý problém väèšine zubných lekárov dobre známy, hlavný dôraz sa kladie na praktickú èas, ktorá lepšie odhalí parciálne problémy pri preparácii a odtláèaní. Úèastníci si prakticky odskúšajú brúsenie, zavedenie retrakènej nite, odtláèanie rôznymi technikami a zhotovenie ochrannej korunky razidlovou metódou. Malý poèet úèastníkov umožòuje celý seminár vies v podobe diskusie, pri ktorej prednášajúci teoreticky aj prakticky prezentuje svoje skúsenosti a konfrontuje ich so skúsenosami a poznatkami úèastníkov školenia. Každý úèastník si po teoretickej èasti môže preparáciu, odtláèanie aj zhotovenie ochrannej korunky prakticky vyskúša na fantómových hlavách. K tomu slúžia 4 pracoviská s fantómovými hlavami.
 
Každý úèastník obdrží sadu vrtákov, ktorú použije v praktickej èasti a ktorá mu po skonèení školenia zostáva. Sada obsahuje nasledovné vrtáky: gulièka, kalibraèný vrták, “palcát” (na žuvacie plôšky) 2 x špièka (väèšia, menšia), torpédo, valec zaoblený, plamienok, valec hranatý. Sadu zostavil pre potreby školenia MUDr.Jandzík

 

Názov školenia: Protetika II: Preparácia a úprava koreòa zubu pod axiálny zásuvný spoj
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: 8 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 350,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

  Náplò školenia:
Náplòou školenia je oboznámi úèastníkov s problematikou preparácie na koreòovú inlay pre axiálny zásuvný spoj, s cie¾mi a možnosami ošetrenia axiálnymi zásuvnými spojmi a hybridnou protézou ako aj zásadami správnej starostlivosti o zásuvné spoje. V úvodnej prednáške sa úèastníci oboznámia s predpokladmi a podmienkami tohto typu ošetrenia, odporúèaným postupom preparácie krok za krokom, potrebným inštrumentáriom ako aj dokonèením ošetrenia (skúška, cementovanie, zhotovenie hybridnej protézy). Ïalej sa prednáška zaoberá neskoršou rebazáciou protézy, údržbou zásuvných spojov a správnym èistením zo strany pacienta. Súèasou prednášky je aj prezentácia množstva vlastných prác s poukázaním na niektoré detaily práce. V praktickej èasti si úèastníci na modeloch reprezentujúcich stav po ukonèení endodontického ošetrenia prakticky vyskúšajú dekapitáciu, preparáciu na koreòovú inlay s kalibráciou koreòového kanálika pre èap na odtláèanie a zhotovenie odtlaèku preparácie v individuálnej odtlaèkovej lyžici. Slúžia k tomu 4 pracoviská s fantómovými hlavami a dentálnymi simulátormi.
 
Každý úèastník obdrží sadu nástrojov, ktorú použije v praktickej èasti a ktorá mu po skonèení školenia zostáva. Sada obsahuje nasledovné nástroje: 2x valec diamantový, diamantový kuželovitý vrták na úpravu okraja koreòa, kalibraèný vrták ALPHADENT žltý, èapy na odtláèanie, vypálite¾né èapy, LENTULO, individuálna odtlaèková lyžica. Sadu zostavil pre potreby školenia MUDr.Jandzík

 

Názov školenia: Protetika III: Preparácia na schodík - pokraèovací kurz
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: max. 4 úèastníci
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 350,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

  Náplò školenia:
Cvièenie nadväzuje na školenie Protetika I: Protetická preparácia na schodík; brúsenie, odtláèanie, ochranné korunky. Školenie pozostáva z praktickej ukážky a cca 4 hodín praktickej práce na fantómoch. Každý úèastník napreparuje tri zuby pod 5-èlenný mostík. Obsahom školenia je:

- Schodíková preparácia vo frontálnom a distálnom úseku s dôrazom na zachovanie paralelity pilierov pri prechode z frontálneho do distálneho úseku.
- Preparácia schodíka na živých, màtvych alebo deštruovaných zuboch.
- Rôzne typy schodíkovej preparácie
- Odtláèacie techniky a odtlaèkové materiály, odtlaèky bez bublín
- Devitalizova alebo nedevitalizova - pooperaèná citlivos, vitalita
- Zhotovenie definitívneho odtlaèku a doèasného mostíka.
- Celková estetika zubnej náhrady, zaèlenenie rekonštrukcie, správna artikulácia a funkènos rekonštrukcie, estetika mäkkých tkanív.
 
Každý úèastník obdrží sadu vrtákov, ktorú použije v praktickej èasti a ktorá mu po skonèení školenia zostáva. Sada obsahuje nasledovné vrtáky: gulièka, kalibraèný vrták, “palcát” (na žuvacie plôšky) 2 x špièka (väèšia, menšia), torpédo, valec zaoblený, plamienok, valec hranatý, jemný valec, jemná špièka. Sadu zostavil pre potreby školenia MUDr.Jandzík

 

Názov školenia: Sklené vlákna I: Vláknami vystužené priame kompozitné rekonštrukcie
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: max. 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 350,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

Teoretická èas:
- Indikácie pre sklené vlákna: vláknami vystužená konštrukcia vs. štandardná protetická rekonštrukcia (prípadne implantát)
- Vlákna everStick: vlastnosti, postup spracovania, mechanizmus väzby vlákna na kompozitný materiál - technológia IPN Použitie vláknami vystuženého kompozitu na: kompozitné mostíky zhotovené v jednom sedení, èapové dostavby, estetické dlahy a retainéry
- Na prednáške budú prezentované kompletné postupy od zhotovenia konštrukcie zo sklených vlákien až po dokonèenie a vyleštenie rekonštrukcie.
- Príklady použitia, klinické výsledky
- Ekonomické aspekty

Praktická èas:
Predmetom praktickej èasti je:
- estetická dlaha
- povrchovo kotvený frontálny alebo distálny mostík - priama technika Každý úèastník si na modeli vyskúša celý postup práce od zhotovenia konštrukcie zo sklených vlákien everStick až po domodelovanie rekonštrukcie z kompozitu. Ako kompozit bude na školení použitý materiál Gradia.

Vláknami vystužené kompozitné rekonštrukcie (864 kB)

  Každý úèastník obdrží sadu vlákien everStick a štetce na prácu
s kompozitom. Sada obsahuje:
- 5 cm vlákno everStick C&B
- 5 cm vlákno everStick PERIO
- štetec na kompozit GC tenký
- štetec na kompozit GC plochý
- CD s technickou dokumentáciou

Názov školenia: Koferdam rýchlo a jednoducho
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1/2 dòa
Cena: 150,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

  Náplò školenia:
Úèastníci sa oboznámia s použitím koferdamu pri rôznych typoch ošetrenia: adhezívne techniky, endodoncia, subgingiválne rekonštrukcie, ako pri práci s koferdamom použi držiak rtg filmu, odsávaèku a pod. Úèastníci ïalej dostanú informáciu o potrebnom inštrumentáriu: aké typy spôn existujú a ktoré sú naozaj potrebné (jednooblúkové dvojoblúkové; s retenèným úèinkom, s retrakèným úèinkom; bezkrídlové, s krídelkami) aké existujú izolaèné blany, napínacie rámy a ïalšie inštrumentárium. Po úvodnej prednáške školite¾ prakticky predvedie prácu s koferdamom a rôzne techniky násadzania a fixovania koferdamu, tak aby úèinne izoloval, neprekážal pri ošetrení a nezabral lekárovi ve¾a èasu. Následne si každý úèastník prácu s koferdamom prakticky vyskúša na fantómových hlavách. Úèastník školenia si v praktickej èasti môže vysúša rôzne typy spôn, izolaèných blán a napínacích rámov. Úèastníci si môžu vyskúša prásu s klasickým koferdamom (rámik + blana) aj s anatomicky tvarovaným koferdamom (napr. OptiDam)
     

Názov školenia: Tvárový oblúk a individuálny artikulátor
Zameranie: Zubní lekári a zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Pavel Metelka, DiS.
Počet účastníkov: 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 150 €
Kredity: len zubní technici 8 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

  Náplò školenia:
Náplòou školenia je prezentova problematiku prenosu individuálnych dát lebky a žuvacieho aparátu pacienta do artikulaèného prístroja a ich využitie v praxi. Úvodná prednáška sa zaoberá základnými pojmami z gnatológie, popisom artikulaèných prístrojov (arcon vs. non-arcon, priemerný vs. individuálny) použitím tvárového oblúka a artikulátora pri ošetreniach konvenène alebo CAD/CAM postupom fixnou alebo snímacou náhradou.
V praktickej èasti si každý úèastník vyskúša prácu s tvárovým oblúkom a artikulátorom. Pracova môžu na fantómových hlavách alebo úèastníci kurzu vzájomne medzi sebou (zároveò tak majú možnos vyskúša si pozíciu pacienta aj ošetrujúceho). Na školení je prakticky prezentovaný celý postup od zaregistrovania dát pacienta, až po zasadrovanie modelov a odèítanie individuálnych hodnôt pacienta v artikulátore. Prípadné nejasnosti môžu úèastníci prediskutova so školite¾om. Na školení sa zároveò prezentuje koncept Model managementu na odstránenie predèasných kontaktov a artikulaèných prekážok ako aj využitie artikulátora pri CAD/CAM výrobe protetických náhrad a použitie rôznych pomôcok na klasické stavanie celkových protéz.
     

Názov školenia: Kovokeramika VITA VM13 - majstrovský kurz
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: z.t.Renato Carretti, Švajèiarsko
Počet účastníkov: max. 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 2 dni
Cena: Bude urèena v krátkej dobe
Kredity: 15 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

  Náplò školenia:
Predmetom kurzu je zhotovenie 2 zubov (horných jednotiek), prièom jeden zo zubov je zhotovený pod¾a živej predlohy - zub niektorého z úèastníkov kurzu. Rôznym vrstvením opáknych, translucentných a transparentných hmôt sa pritom dosahuje mladistvého alebo staršieho vzh¾adu zubu. Súèasne sa prezentuje použitie širokej škály efektných hmôt sady PROFESSIONAL KIT ako aj hmôt AKZENT a INTERNO na vytváranie rôznych “chameleón” efektov, škvàn, prasklín a drobných anomálii, ktoré umožnia lepšie zaèleni rekonštrukciu.  
Úèastníci sa zaoberajú správnym výberom a kontrolou výsledného odtieòa pomocou prístroja na meranie farieb VITA Easyshade Compact ako aj prácou so vzorníkom 3D-MASTER a vzorníkov sady PROFESSIONAL KIT, èo je zvl᚝ dôležité u vysoko estitických prác, ktoré je možné bez problémov zaèleni do prirodzeného zuboradia. Významným estetickým prvkom pri kovokeramických prácach je používanie hmôt MARGIN (alebo Schultermassen), ktoré zamedzujú vytváraniu šedých tieòov a sfarbovaniu gigívy. Ich použitie však nie je možné všade a dajú sa spracova viacerými spôsobmi. Úèastníci sa ïalej oboznámia s nanášaním opakeru pomocou systému SPRAY-ON, ukladaním efektných hmôt sady PRPFESSIONAL KIT, podfarbovacích hmôt VITA INTERNO a VITA AKZENT,
Úèastník sa môže rozhodnú èi bude pracova s keramikou VM13 alebo VMK Master.
!!! Dôležitá poznámka: v cene školenia nie sú modely. Každému úèastníkovi zašleme sadrové modely zuboradia ktoré je potrebné dorobi (osadi èapy, vylia podstavu, rozseparova, obrúsi atï.) a zhotovi si konštrukcie. V prípade záujmu si modely môže úèastník zakúpi u nás o èom nás musí dopredu informova. Cena za všetky štyri konštrukcie je 60,-  €

 

     

Názov školenia: Celokeramické fazety
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Mgr.Andrej Lukáš
Počet účastníkov: max. 8
Dĺžka trvania: 2 dni
Cena: 199,- €
Kredity: 16 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

2-dòový praktický kurz pre zubných technikov. Predmetom kurzu je zhotovenie keramických faziet vo frontálnom úseku na nepreparované zuby (Nonprepveneer) technikou vrstvenia na ohòovzdorný pahý¾. Predmetom školenia je celý postup od urèenia farby cez posúdenie estetických a funkèných kritérií, zhotovenie modelu s ohòovzdornými pahý¾mi, nanášanie keramických hmôt po glazúrovanie a prípravu na adhezívne cementovanie.
Na školení bude použitý keramický systém VITA VM13.

 

     
     

Názov školenia: Sklené vlákna II: Vláknami vystužené èapové dostavby, priame a nepriame kompozitné rekonštrukcie
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: max. 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 350,-
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

Teoretická èas:
- Použitie sklených vlákien na èapové dostavby: zhotovenie anatomickej èapovej dostavby a modelácia korunky, anatomické FRC dostavby vs. prefabrikované FRC èapy - ktoré kedy použi, bonding v koreòovom kanáliku, cementovanie FRC èapov
- Nepriame kompozitné rekonštrukcie: indikácie, výhody, postup práce krok za krokom, cementovanie
- Na prednáške budú prezentované kompletné postupy od zhotovenia konštrukcie zo sklených vlákien až po vyleštenie rekonštrukcie.
- Príklady použitia, klinické výsledky

Praktická èas:
Predmetom praktickej èasti je:
- èapová dostavba s korunkou vo frontálnom úseku
- overlay a onlay vystužené siekou StickNET
- distálny mostík - nepriama technika
Každý úèastník si vyskúša celý postup práce od zhotovenia rekonštrukcie zo sklených vlákien everStick až po domodelovanie rekonštrukcie z kompozitu.
Ako kompozit bude na školení použitý materiál Gradia.

Vláknami vystužené kompozitné rekonštrukcie (864 kB)

  Každý úèastní dostane sadu vlákien everStick a štetec na modelovanie kompozitu. Balenie everStick COMBI s obsahuje:
- 5 cm vlákno everStick C&B
- 5 cm vlákno everStick PERIO
- 12 cm2 sieka everStick NET
- 2 ks vlákno everStick POST 1.2
- Pomôcky na adaptáciu vlákna
Stick Refix D a Stick Refix L
- CD s technickou dokumen

Názov školenia: Dlahovanie zubov s poškodeným parodontom
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr. Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: 4
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 400,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia  Praktické školenie pre zubných lekárov zamerané na dlahovanie zubov s oslabeným parodontom pomocou sklenných vlákien.
Teoretická èas:
- Indikácie pre dlahy zo sklenných vlákien
- Sklenné vlákna: vlastnosti, postup spracovania, mechanizmus väzby vlákna na kompozitný materiál
- Výber pilierov a preparácia zubov
- Koferdam - nasadenie a adaptovanie
- Technika bondovania a pieskovanie
- Adaptovanie vlákna vo frontálnom a distálnom úseku chrupu
- Prekrytie (zaliatie) vlákna
- Modelácia fotokompozitu nad vláknom
- Doartikulovanie, dokonèovanie a leštenie
- Praktické príklady z praxe

Praktická èas:
Každý úèastník si v praktickej èasti vyskúša celý postup zhotovenie estetickej dlahy na fantómovej hlave:
- vo fronálnom úseku (zuby 33-43)
- v distálnom úseku (zuby 17-15)
     

Názov školenia: Estetické kompozitné rekonštrukcie
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: 10
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 150,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

 

Kurz bude vedený s dôrazom na praktickú stránku, s minimálnym množstvom teórie a dostatkom èasu pre zodpovedanie otázok a príkladoy praktických riešení.
- Fyzikálne vlastnosti fotokompozitných materiálov +-
- Inhibièná vrstva
- Väzba kompozitu na kompozit pri priamych a nepriamych postupoch
- Možnosti priamej rekonštrukcie defektov chrupu kompozitmi
- Možnosti nepriamej rekonštrukcie defektov chrupu (porovnanie výhod koruniek a inlay)
- Výhody a nevýhody priamych a nepriamych postupov (èas, kontrakcia, možnosti polymerizácie, financie...)
- Možnosti výstuže kompozitných rekonštrukcií skl. vláknami - struène
- Anatómia a estetické zásady
- Príprava silikónového k¾úèa
- Priame postupy (typy matríc v distálnom a front.úseku - bod kontaktu, spôsoby vrstvenia)
- Charakterizácie výplní - spôsoby farbenia fisúr, vytvorenie praskliny, bielych škvàn
- Návody, ako vdýchnu výplni život
- Frontálny kompozit - praktický postup
- Distálny kompozit - praktický postup
- Fazeta - praktický postup

     
     

Názov školenia: Inovatívne postupy v endodoncii
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: 10
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 150,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

Témy:
- Použitie ultrazvuku v endodoncii,
- Inovácie v strojovej endodoncii,
- Vertikálna kondenzácia

Teoretická èas:
Správna preparácia prístupovej kavity a vyh¾adanie vstupov do koreòových kanálikov - „Access is everything“,  inovatívne postupy pri strojovej endodoncii, bezpeèné použitie rotaèných ni-ti inštrumentov, vertikálna kondenzácia vs. ostatné metódy plnenia, riešenie problémov pri endodontickom a reendodontickom ošetrení.

Praktická èas:
Úèastníci si na plastových blokoch a extrahovaných zuboch vyskúšajú prácu s ultrazvukovými nástrojmi Start X, preparáciu koreòového kanálika s použitím nástrojov PathFile, vertikálnu kondenzáciu s prístrojom Calamus technikou „continuous wave“ prípadne iné techniky.

     
     

Názov školenia: Model management
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Mgr.Andrej Lukáš
Počet účastníkov: Max. 10
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 90,- €
Kredity: 8 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia 

  Náplò školenia:
Predmetom školenia je výroba presného deleného modelu, jeho anyláza a úprava takým spôsobom, aby bolo možné zhotovi fixnú prácu bez predèasných kontaktov a potreby dobrusovania v ústach pacienta. Model management je systematický postup, ktorý umožòuje eliminova expanziu sadry a zoh¾adòuje prenos dát z priestorovo flexibilného žuvacieho aparátu pacienta na sadrové modely. Každý úèastník na školení dostate odtlaèok hornej a dolnej èe¾uste a zhryzový registrát. Následne si vyleje odtlaèky a pomocou systému Giroform zhotoví delené modely hornej a dolnej èe¾uste. Systém Giroform umožòuje ve¾mi rýchlu a presnú výrobu deleného modelu prièom eliminuje expanziu sadry. Ïalším krokom je správne zasadrovanie modelov do artikulátora s použitím zhryzového registrátu. Analýzou modelov v artikulátore sa odstránia predèasné kontakty a nastaví sa správna výška oklúzie. Výsledkom je presný model umožòujúci zhotovi fixnú prácu s minimálnou potrebou doartikulovania v ústach pacienta. Úèastníci si vyskúšajú prácu so systémom Giroform a artikulátormi Artex a Protar.
     

Názov školenia: Keramický systém GC Initial; GC Initial IQ + Lustre Pastes
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Mgr.Peter Rebroš
Počet účastníkov: Max. 10 úèastníkov
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 70,- €
Kredity: 8 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

  1-dòový praktický kurz pre zubných technikov. Predmetom kurzu je zhotovenie samostatnej korunky z keramiky GC Initial IQ a použitie 3D dofarbovacieho systému na keramiku - Lustre Pastes. Keramika GC Initial IQ umožòuje pracova ve¾mi efektívne a úsporne. Systém pracuje s konceptom „one body“, pri ktorom sa na kovovú konštrukcia nanáša len jedna hmota do plného anantomického tvaru. Koneèný odtieò a „håbka“ sa dosiahne nanášaním 3D farieb Lustre Pastes. 
     

Názov školenia: Moderná endodoncia; Jednonástrojová endodoncia s nástrojmi WaveOne
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Michal Alexejenko
Počet účastníkov: max. 12
Dĺžka trvania: 1 deò
Cena: 150,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia

 

 

1-dòové praktické školenie pre zubných lekárov. Školenie pozostáva          z úvodnej prednášky a praktickej èasti. Náplòou úvodnej prednášky je preparácia prístupovej kavity, vyplachovacie roztoky, tvarovanie a èistenie koreòových kanálikov, použitie nástrojov WaveOne, Protaper, PathFile, koreòové výplòové hmoty, apexlokátor, použitie ultrazvuku v endodoncii, špecializované endodontické motory. Súèasou prednášky je aj predvedenie  strojovej preparácie koreòových kanálikov pod mikroskopom s projekciou na plátno a prezentácia praktických skúseností a množstva zaujímavých prípadov z ambulancie prednášate¾a.

V praktickej èasti si každý úèastník na modeloch resp. extrahovaných zuboch prakticky vyskúša prácu s nástrojmi WaveOne využívajúcimi reciprokaèný pohyb a plnenie koreòových kanálikov obturátormi Thermafil.


Dôležitý pokyn: Na školenie si úèastník musí prinies extrahovaný zub        s vypreparovanou prístupovou kavitou.

 

 

    Každý úèastník obdrží sadu nástrojov WaveOne a pomôcok v celkovej  cene cca. 60,- €, ktorú použije v praktickej èasti.

Názov školenia: Estetické keramické rekonštrukcie pod¾a prírody
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Renato Carretti, Èenìk Neruda
Počet účastníkov: max. 10
Dĺžka trvania: 2 dni
Cena: 160,- €
Kredity: 14
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

Podrobnosti školenia


2-dòový praktický kurz pre zubných technikov zameraný na použitie keramikých hmôt VITA VM13 a VITA VM9. Predmetom kurzu je zhotovenie 2 zubov (horných jednotiek) - jeden zub z kovokeramiky VM13 a druhý zub na zirkónovú konštrukciu z materiálu VM9. Zuby je v prípade záujmu možné zhotovi pod¾a živej predlohy - zub niektorého z úèastníkov kurzu.
Rôznym vrstvením opáknych, translucentných a transparentných hmôt sa pritom dosahuje mladistvého alebo staršieho vzh¾adu zubu. Súèasne bude prezentované použitie širokej škály efektných hmôt sady PROFESSIONAL KIT ako aj hmôt AKZENT PLUS a INTERNO na vytváranie prirodzených efektov (škvàn, prasklín a drobných anomálii), ktoré umožnia lepšie zaèleni rekonštrukciu.